/ by /   مقالات / 0 نظرات

آشنایی با نژادهای اسب ایرانی

} همانطور که می دانید ایران در زمان های گذشته سرزمین بسیار پهناوری بوده است ودر آن زمان برای دسترسی به شهرها و مناطق مختلف کشور نیاز به قدرت باالتری ازنیروی انسانی احساس می شده است، از همین رو ایران در زمان های گذشته...
بیشتر بخوانید