شاهین سیلمی فاخر دره شور با زیبایی منحصر به فرد/ کره تولیدی از سالار۲ افسانه ای