مادیان کرد – میشا (کره خانه خراب)

خصوصیات ظاهری:

پیشانی برجسته و گنبدی شکل است. سوراخ منخرین از حالت عادی کمی پائین‌تر بوده استخوان حدقه چشم گشاد است. روی بینی مقعر و گوش‌ها کوچک، کمر کمی گود، دارای سم بسیار قوی کوچک و بیضی شکل است.
اسبی است بسیار باهوش و در برابر انسان از اندام دفاعی خود استفاده نمی‌کند. خوش اندام و ظریف بوده که به مینیاتور اسب عرب می‌ماند و خونگرم است.
رنگ بدن عموماً قهوه‌ای، سمند و شاه‌بلوطی می‌باشد.
ارتفاع اسب: بین ۲/۱۱ـ۱۰ وجب (هر وجب برابر با ۴ اینچ و هر اینچ ۵۴/۲ سانتیمتر است.)
موارد استفاده: حمل‌ونقل و سواری (استفاده در سیرک‌ها و باغ‌وحش‌ها)

جمعیت و پراکنش:
تعداد ۴۰۰ سر از این نژاد در ایران به طور رسمی شناخته شده و احتمال وجود بیش از ۸۰۰ سر از این نژاد در ایران وجود دارد.
سواحل دریای خزر مأمن اصلی اسب خزر است.

  • نژاد اسب اصیل ترک
  • سال تولد 2006
  • ارتفاع 160cm