/ by /   مقالات / 0 نظرات

آشنایی با نژادهای اسب ایرانی

}

همانطور که می دانید ایران در زمان های گذشته سرزمین بسیار پهناوری بوده است و
در آن زمان برای دسترسی به شهرها و مناطق مختلف کشور نیاز به قدرت باالتری از
نیروی انسانی احساس می شده است، از همین رو ایران در زمان های گذشته مهد
پرورش اسب های مختلفی به شمار می رفته است.
نژادهای مختلف اسب حاصل آمیختگی اسبها توسط انسان بوده و یا به روش انتخاب
طبیعی بوجود آمده اند؛ در ادامه همراه با ما باشید تا بیشتر درباره ی نژاد اسب های
ایرانی بدانید.
ما در ایران ثروتی بی همتا با سابقه ای به طول تاریخ تمدن جهان به نام اسب بومی
ایران داریم. ویژگی های منحصر به فرد این گونه ی جانوری گواهی بر جد تمامی اسب
های اصیل و ممتاز امروزی بوده و با علم به اینکه ایران باستان محل پرورش بهترین
اسب های جهان بوده و با نگاهی به آثار تاریخی و عقاید دیرین شناسان می توان ایران
را مهد پرورش اسب دانست.

نژادهای محبوب اسب

بیش از ۳۵۰ نژاد گوناگون اسب و پونی وجود دارد، اما تعداد کمی از آنها به عنوان نژادهای محبوب
نام برده میشوند. از کار و مسابقه گرفته تا سوارکاری تفریحی و مسابقات سوارکاری، هر اسبی
ویژگیهای خاص خود را دارد.
ها معموالً های چند منظوره و رفتار خوب هستند. میتوان از آنها برای این اسب دارای توانایی
سوارکاری و مسابقه استفاده کرد و بسیاری از آنها برای اسب داران مبتدی مناسب هستند. فقط به دلیل
محبوبیت یک نژاد اسب، باعث نمیشود که نگهداری از آن آسان باشد.
همه اسبها از نظر زمانی که باید برایشان گذاشته شود، مکان نگهداری، مراقبت و هزینه ، سرمایه
گذاری بزرگی هستند. اگر به فکر پرورش اسب هستید، همه این عوامل را در نظر داشته باشید.

تعدادی از نژادهای اسب

۱ اسب کاسپین
۲ اسب نسایی
۳ اسب ترکمن
۴ اسب عربی
۵ اسب سیستانی
۶ اسب ُکرد
۷ اسب بلوچی
۸ اسب فریسن
۹ اسب شوالسکی
۱۰ اسب آخالتکه
۱۱ اسب مغولی
۱۲ اسب ماستنگ
۱۳ اسب تروبرد
۱۴ اسب بنکر
۱۵ اسب مغولی
۱۶ اسب ایسلندی
۱۷ اسب یومود
۱۸ اسب قرهباغ
۱۹ اسب زانیسکاری
۲۰ اسب یاقوتستان

اسب ترکمن

یکی دیگر از نژادهای اسب ایرانی، اسب ترکمن است که در منطقه ی ترکمن صحرا زیست می کند
و در حال حاضر هم در این منطقه در حال پرورش است. رنگ این گونه ی جانوری خاکستری بوده
و بدنی کشیده و الغر دارا می باشد. شکم اسب ترکمن بر خالف بسیاری از نژادهای دیگر اسب،
تخت است به عبارت دیگر شکم آنها الغر است. صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع اعالم
شده است. از دیگر ویژگی های ظاهری که اسب ترکمن دارا می باشد قدی بین ۱۴۸ تا ۱۵۵ و
گوشهای بلند و متحرک، سینه فراخ، کپل کم شیب با عرض مناسب، مفاصل قوی، سم های محکم با
زاویه مناسب، تحمل حرکات سنگین ورزشی هستند. طیف رنگ این گونه از اسب شامل کهر، نیله
)طوسی(، سمند، کرنگ، قره کهر، ابرش، سیاه، و سفید می باشد .

اسب تروبرد

تروبرد نژادی از اسب است که بیشتر به خاطر استفاده از آن در مسابقات سوارکاری شناخته
شدهاست. هر چند واژه تروبرد گاهی برای هر نژاد خالصی از اسب استفاده میشود، ولی از لحاظ
علمی مربوط به نژاد تروبرد میباشد. تروبرد نژادی خونگرم میباشد و به جسارت، سرعت و
چابکی مشهور میباشد.
تروبرد بیشتر در کورس استفاده میشود ولی در سایر رشتهها مثل پرش، درساژ، چوگان، زیبایی و
شکار نیز استفاده میگردد.
تروبردها معموالً قدی بین ۱۵۷ تا ۱۷۳ سانتیمتر )میانگین ۱۶۳ کهر، قهوه
سانتیمتر( دارند. غالبا ای ً
تیره، کرنگ، مشکی و خاکستری میباشند. رنگهای ناشایعی نیز در آمریکا مانند مخلوط تیره و
سفید و طالیی وجود دارد. رنگ سفید بسیار نادر است. صورت و ساق ممکن است نشانههای سفیدی
داشته باشند ولی روی بدن معموالً وجود ندارد. تروبردهای خوب معموالً گردن بلند و سر اسکنه
مانند، سینه عمیق، جلوگاه بلند، پشت کوتاه، رانهای قوی، بدنی ظریف و ساقهای بلند دارند.

اسب کاسپین

اسب کاسپین به انگلیسی: (horse Caspian)، اسبچه خزر، اسب مازندرانی، اسب گیالن، گیل اسب
یا اسب شاه با قدمت بیش از ۵ هزار سال یکی از قدیمیترین نژادهای اسب موجود در جهان است که
منحصرا یران وجود داشت. نام رسمی این اسب در ایران بنابر اعالم وزارت ً تا سال ۱۳۴۵ در ا
جهاد کشاورزی ایران مطابق با نام بومی و بینالمللی، اسب کاسپین است.
اسب کاسپین اسبی است سریع؛ سبک و چابک و با قابلیت پرش استثنایی. به لحاظ ظاهری، تناسب
اندام یک اسب بزرگ را دارد و برخالف بسیاری از اسبچهها که دارای دست و پای کوتاه و تنه
درشت هستند، اسبی مینیاتوری محسوب میشود.
شناخت آن از روی تصویر بهراحتی امکانپذیر نیست. این نژاد اسب شباهت بسیاری با اسب نژاد
عرب دارد. این اسب دارای سری کوچک، چشمهای درشت و برجسته، پیشانی کمی محدب و
این اسب کوچک و دارای منخرین باز است گردن اسب خزر دارای
ٔ
گوشهای کوچک است. پوزه
قوس است و تناسبی مناسب دارد. یال و دم پر پشت و زیبا، کمر کشیده و بدن باریک را از
ویژگیهای اسب کاسپین است و اندام حرکتی ظریف دارد و از استخوانبندی بسیار قوی و محکم
برخوردار است. سم بسیار سفت و بیضی شکل است و نیاز به نعلبندی ندارد.

اسب کاسپین

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید.
https://iranmehrclub.ir/contact/

انتشار دهید